AWTI e-mail alert 17 september 2015

2 jaren geleden


Text only:

Klik hier om deze e-mail alert online te bekijken


AWTI e-mail alert 17 september 2015


Bericht van de AWTI


AWTI presenteert advies over de ict-toekomst van Nederland


Aanstaande maandag 21 september publiceert de AWTI het advies ‘Klaar voor de Toekomst? Naar een brede strategie voor ICT’. Het wordt dan aangeboden aan de ministers Henk Kamp (EZ) en Jet Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Sander Dekker (OCW). Een omvattende visie op ict-beleid voor onderzoek, innovatie, productie en allocatie is nodig om ervoor te zorgen dat Nederland de kansen grijpt die ict oplevert en tijdig oplossingen zoekt voor mogelijke negatieve bijeffecten. De noodzaak van een goed doordachte aanpak van ict bleek deze week nog eens uit een OESO-rapport over ict in het onderwijs. Het rapport maakt duidelijk dat de beschikbaarheid van computers en internetverbindingen op school niet voldoende is om de vaardigheden te ontwikkelen die essentieel zijn in een kennissamenleving. Het gaat om de manier waarop computers en het internet daadwerkelijk in het onderwijs door vakleraren worden gebruikt. Een goed voorbeeld van hoe dat kan worden aangepakt, geeft de New York Times. Burgemeester Bill de Blasio eist van alle openbare scholen dat ze binnen tien jaar aan alle leerlingen en studenten computerlessen geven. De stad gaat hen helpen bij het vormgeven van dit onderwijs.
Nieuwsbericht OESO
Rapport OESO (online)
Artikel The New York Times


AWTI stelt werkprogramma voor 2016-2018 vast


De AWTI heeft een nieuw meerjarenwerkprogramma gemaakt. Dit onderscheidt voor de komende jaren drie thema’s: het verhogen van het innovatief vermogen van Nederland, internationalisering in wetenschap, technologie en innovatie, en publiekprivate samenwerking voor en door publieke sectoren. Het AWTI Werkprogramma 2016-2018 vertaalt deze thema’s in een serie concrete adviesvragen voor 2016 en 2017, en mogelijke onderwerpen voor 2018 en later.
Nieuwsbericht AWTI
Werkprogramma AWTI (pdf)


De belangrijkste berichten van de afgelopen week


Nederland krijgt ‘Open Innovation Centre’ voor energieonderzoek


TNO, ECN en Energy Academy Europe (EAE) zetten samen een ‘Open Innovation Centre’ op om de grote energievraagstukken voor de toekomst te beantwoorden. Het centrum gaat de energietransitie nadrukkelijk op een integrale manier benaderen: technologie-, systeem-, implementatie-, economie- en duurzaamheidgericht. Deze systeemaanpak geeft een inhoudelijke push aan onderwijs, onderzoek, overheid en bedrijfsleven. TNO presenteerde deze week tevens een rapport over de elektriciteitsvoorziening van de toekomst. ECN maakte zijn concept-onderzoeksplannen voor 2016 bekend. Deze zijn afgestemd op de wensen van de relevante Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s).
Nieuwsbericht TNO – 1
Nieuwsbericht TNO – 2
Rapport TNO (pdf)
Nieuwsbericht ECN


Na zeven magere jaren nu zeven vette?


Op de kop af zeven jaar geleden vroeg Lehman Brothers surseance van betaling aan. Zeven magere jaren volgden. In het rapport ‘Zeven vette jaren?’ bespreekt het ING Economisch Bureau de economische uitdagingen voor Nederland aan de hand van heldere stellingen. Moeten we bang zijn dat robotisering leidt tot massawerkloosheid? Hebben we de goede mensen om het werk te doen? Investeren we te weinig in r&d? De antwoorden geven een aanzet tot een nieuwe groeiagenda voor Nederland.
Rapport ING (pdf)


Duitsland: Twijfels over de effectiviteit van het Exzellenz Initiative


De Duitse regering lanceerde in 2006 het Exzellenz Initiative, dat 11 jaar moet gaan duren en 4,6 miljard euro gaat kosten. Het zou Duitsland een aantal mondiale topuniversiteiten moeten opleveren. Volgens een onderzoek van de Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) werpt het initiatief zijn vruchten af. Maar volgens een artikel van Nature kun je dat nauwelijks zo stellen. Verschillende Duitse universiteiten die geen geld uit het programma krijgen, verbeteren hun onderzoek net zo snel als de universiteiten die er wel aan meedoen.
Nieuwsbericht Nature
Nieuwsbericht SSTI
Persbericht DFG
Förderatlas 2015


Nieuws en achtergronden uit Nederland


Hoger onderwijs verliest geduld met rijksbegroting


Het kabinet heeft de begroting voor 2016 gepubliceerd. Voor het hoger onderwijs zit er 10 miljoen euro extra in het vat. De VSNU, de Vereniging Hogescholen en de studentenorganisaties LSVb en ISO hekelen de geringe groei. Zij willen niet wachten tot het moment dat het nieuwe leenstelsel eindelijk geld gaat opleveren, in 2018.
Nieuwsbericht HOP / Observant – 1
Nieuwsbericht HOP / Observant – 2
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht VSNU
Nieuwsbericht Vereniging Hogescholen
Nieuwsbericht LSVb
Nieuwsbericht ISO


Extra ruimte en financiering voor vernieuwend ondernemerschap


Extra financiering creëren voor innovatieve bedrijven en start ups. Meer ruimte voor vernieuwende ondernemers, waardoor zij nieuwe diensten en producten sneller kunnen ontwikkelen en op de markt brengen. Dat zijn enkele van de maatregelen van het Kabinet voor de komende jaren op economisch terrein. MKB-Nederland en VNO-NCW constateren dat het voor particulieren straks aantrekkelijker wordt om via een fiscale regeling te investeren in Nederlandse mkb-ondernemingen en start-ups. Daar zijn ze blij mee, omdat ze zich hard voor een dergelijke maatregel hadden ingespannen. De FME vindt echter dat het Kabinet te weinig geld uittrekt voor innovatie. “Als we de verdienkracht van ons land willen behouden, moeten we nu ook volop investeren in r&d. Bedrijven uit de technologische industrie voeren hun uitgaven aan innovatie al op. Als de overheid niet meedoet, zal de economische groei stagneren.”
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht VNO/NCW / MKB-Nederland
Nieuwsbericht FME


Dekker doet oproep voor ‘open access’


“Help ons door uw artikelen zelf alleen nog ‘open access’ te publiceren, zodat u daarmee ook die bladen het aanzien van hoogstaande wetenschappelijke tijdschriften geeft.” Sander Dekker vroeg bij de uitreiking van de Spinozapremies aan de kersverse Spinozisten om alleen nog ‘open access’ te publiceren. ScienceGuide publiceert zijn toespraak. NWO vertelt meer over de uitreiking van de Spinozaprijzen en de laureaten. Binnenkort brengt de AWTI een advies uit over ‘open science’ en ‘open access’.
Artikel ScienceGuide
Artikel NWO


Bedrijven bezorgd om bezuinigingen meetlab


Het bedrijfsleven is bezorgd over bezuinigingen op het Van Swindenlaboratorium, het Nederlandse instituut dat meetstandaarden beheert. In brieven aan het ministerie van Economische Zaken waarschuwen bedrijven dat de bezuinigingen schadelijk zijn voor de handel van fabrikanten van meetapparatuur.
Nieuwsbericht NOS


Nog steeds tekort aan hoogopgeleide technici en ict’ers


Meer hoogopgeleide jongeren kiezen voor een studie in de techniek of ict. Toch zijn er voor bepaalde beroepen in deze vakken nog altijd te weinig geschikte kandidaten. Dat komt mede doordat het aantal vacatures inmiddels weer groeit. Volgens het UWV zijn er met name op de hogere niveaus moeilijk vervulbare vacatures.
Nieuwsbericht UWV
Rapport UWV (pdf)
Samenvatting rapport UWV (pdf)


Nederland ICT: Doorgeschoten veiligheidsdenken zet rem op economische groei


Innovatie en groei dreigen het slachtoffer te worden van doorgeschoten veiligheidsdenken. In de ogen van Nederland ICT heeft het kabinet wetten op stapel staan die een rem vormen voor de digitale economie en die ten koste gaan van de gewenste economische groei. De brancheorganisatie pleit voor een meer open en minder eenzijdige benadering van het onderwerp.
Nieuwsbericht Nederland ICT


Nieuws en achtergronden uit Europa


Debat gezamenlijke onderzoeksprogrammering moet gaan over kwaliteit


Science Europe, de organisatie van Europese onderzoeksfinanciers, roept op om het debat over ‘joint programming’ te voeren op basis van de impact, niet op basis van vermeende fragmentatie. In een ‘position statement’ spreekt Science Europe zijn twijfels uit over het nut van het coördineren van nationale onderzoeksprogramma’s.
Nieuwsbericht Neth-ER
Nieuwsbericht Research Europe
Persbericht Science Europe (pdf)
Position paper Science Europe (pdf)


Geslacht en sekse in onderzoek: 20 aanbevelingen aan de Europese universiteiten


In veel onderzoek wordt onvoldoende rekening gehouden met het verschil tussen mannen en vrouwen. De League of European Research Universities (LERU) analyseert in een paper het onderwerp ‘gender en sekse in onderzoek en innovatie’ en pleit voor integratie van dit onderwerp in de inhoud, financiering en uitvoering van projecten.
Nieuwsbericht LERU
Paper LERU (pdf)


Commissie publiceert conceptwerkprogramma’s Horizon 2020


De Europese Commissie heeft een groot deel van de conceptwerkprogramma’s van Horizon 2020 gepubliceerd voor de periode 2016-2017. Het betreft twaalf concepten, inclusief Euratom. De Commissie publiceert de concepten nog voordat ze zijn aangenomen, om deelnemers de kans te geven zich erop voor te bereiden. De verwachting is dat de werkprogramma’s half oktober formeel worden aangenomen en gepubliceerd.
Nieuwsbericht Neth-ER
Draft work programmes 2016-17


Horizon 2020 heeft nog 19 miljard aan subsidies niet betaald


Volgens EU-commissaris voor onderzoek Carlos Moedas moet er van het Zevende Kaderprogramma en Horizon 2020 in totaal nog 19,3 miljard euro aan openstaande rekeningen worden voldaan. Die middelen zijn al toegewezen, maar in het budgettaire systeem van de EU volgen betalingen pas veel later dan toezeggingen. Onderzoeksinstellingen hebben er al vaak op gewezen dat dit tot grote liquiditeitsproblemen leidt.
Nieuwsbericht Research Europe


Internetveiligheid speerpunt tijdens Nederlands EU-voorzitterschap


Internetveiligheid is één van de onderwerpen waar Nederland werk van wil maken als het in de eerste helft van 2016 EU-voorzitter is. De Nederlandse regering wil bijvoorbeeld de aanpak van cybercrime verbeteren. Ook wil ze de mogelijkheden vergroten om cybercriminelen buiten de landsgrenzen digitaal op te sporen.
Nieuwsbericht NOS


Tekstanalyse legt de focus van het innovatiebeleid bloot


De Leuvense student Jan Swinnen heeft een methode ontwikkeld om de focus en effectiviteit van het innovatiebeleid snel en grondig te analyseren. De methode laat toe om diverse beleidsniveaus in een keer te beoordelen.
Nieuwsbericht VRWI
Masterscriptie KU Leuven


“Lok het weggelopen talent terug naar Europa”


Europa kent de laatste jaren een exodus van talent. In plaats van willekeurig de knapste koppen uit de rest van de wereld aan te trekken, zoals nu wordt getracht, kan het zich beter richten op het teruglokken van kennis-emigranten. Voorwaarde voor succes is wel dat Europa zijn naar binnen gekeerde houding en aversie voor innovatie van zich af werpt.
Artikel Research Europe


EU-regels voor inhuren personeel kunnen universiteiten duur komen te staan


Universiteiten kunnen tot wel een kwart van hun Europese subsidies voor onderzoek verliezen als ze niet voldoen aan de nieuwe regels voor de eerlijke aanwerving van personeel. Daarvoor heeft een Brusselse ambtenaar gewaarschuwd. Het gaat om schendingen van artikel 32, dat seksisme, nepotisme, lokalisme en vriendjespolitiek bij het aannemen van de onderzoekers wil bestrijden bij projecten van de European Research Council (ERC).
Nieuwsbericht Times Higher Education


De drie uitdagingen voor Europa: productiviteit, innovatie en digitalisering


Europa loopt enorm achter op de VS als het gaat om digitalisering, constateert Eduardo Navarro in een artikel op het weblog Think Big. Hij is Chief Commercial Digital Officer van het Spaanse bedrijf Telefonica. De Digital Single Market-strategie van de Europese Commissie is, volgens hem, een stap in de goede richting. Maar die moet wel met kracht worden aangepakt. En er moeten impulsen komen voor het ontstaan van nieuwe, innovatieve digitale bedrijven. Op een bijeenkomst van de dentank Bruegel zette eurocommissaris Andrus Ansip de stand van zaken met betrekking tot de Digital Single Market uiteen.
Artikel Think Big – The Innovation Blog
Toespraak Ansip


Innovatie-ecosystemen bloeien vooral dankzij grote r&d-investeerders


Innovatie vindt in toenemende mate plaats in ecosystemen. En daarbinnen spelen grote private r&d-investeerders een sleutelrol. Dat stelt een beleidsbrief van het Joint Research Centre (JRC). Overheden moeten innovatie-ecosystemen dan ook in het centrum van hun innovatiebeleid stellen en zich hierbij primair richten op het aantrekken en behouden van grote private r&d-investeerders. Daarnaast zouden overheden bijvoorbeeld de betrokkenheid van lokale actoren in deze netwerken moeten bevorderen.
Beleidsbrief JRC (pdf)


Privacy-waakhond presenteert plan voor internationale raad technologie-ethiek


De Europese Data Protection Supervisor (DPS) heeft een rapport uitgebracht over technologie en ethiek. Het beschrijft de lacunes in de regels voor consumentenbescherming. Daarnaast stelt het rapport voor om ook een onafhankelijke ethische raad in het leven te roepen. Deze moet gaan adviseren over “de relatie tussen mensenrechten, technologie, markten en businessmodellen in de 21e eeuw”. Een artikel van Compare the Cloud beschrijft de stand van zaken van de Europese regulering voor databescherming. Een artikel van de Amerikaanse denktank Brookings pleit ervoor dat technologen zich meer gaan bemoeien met regelgeving.
Nieuwsbericht EurActiv
Rapport DPS (pdf)
Artikel Compare the Cloud
Artikel Brookings


Er zijn nieuwe impulsen nodig voor farmaceutische r&d


Ondanks de duizelingwekkende stijging van Europese uitgaven aan de gezondheidszorg in de afgelopen decennia, stagneert de financiering van r&d in deze sector. Dat concludeert een onderzoek van Deloitte in opdracht van farmaciebedrijf Janssen. Deze stagnatie is slecht voor de economie en de maatschappij. Het onderzoek pleit voor meer geld, maar ook voor meer innovatieve samenwerkingsverbanden en een transparantere manier van belonen van innovaties.
Bericht PR Newswire


Meer afstemming gewenst veiligheidsregels nanotechnologie in voeding en landbouw


Wereldwijd worden verschillende methoden gehanteerd om het gebruik van nanotechnologie in levensmiddelen en diervoeders te reguleren. Alleen de EU en Zwitserland kennen nano-specifieke bepalingen in hun wetgeving, andere landen hanteren niet-bindende richtlijnen en normen voor de industrie. Volgens een onderzoek van een aantal Europese instellingen zouden landen nauwer moeten samenwerken om te eenduidige bescherming van mens en milieu te komen.
Nieuwsbericht Joint Research Centre
Samenvatting Studie


VK: Minister streeft naar verbreding deelname aan hoger onderwijs


In een toespraak aan de Universiteit van Surrey, schetste de Britse minister van Hoger Onderwijs Jo Johnson zijn plannen voor het upgraden van de kwaliteit van docenten en verbreding van de deelname aan de universiteiten. Johnson wil het potentieel van het hoger onderwijs vergroten als motor van economische groei en sociale mobiliteit.
Artikel ScienceGuide


VK domineert Europese fintech-sector


Onderzoek van het Amerikaanse adviesbureau William Garrity Associates laat zien dat het VK binnen Europa hét centrum voor innovatie in financiële technologie is. In het VK wordt jaarlijks meer geïnvesteerd dan in de rest van Europa bij elkaar, aldus een bericht van Business Insider. Ten opzichte van de VS zijn de investeringen overigens relatief beperkt (slechts 11%). Over de hele wereld stijgen de investeringen in Fintech hard. In een artikel van Sprout beklaagt Peter Verhaar van de startup Monefy zich over de Nederlandse toezichthouder AFM. Die zou financiële start-ups niet begrijpen en daardoor tegenwerken.
Nieuwsbericht Business Insider
Artikel Sprout 


VK: Tegengaan van immigratie is slecht voor universiteiten


Internationale studenten keren zich van het Verenigd Koninkrijk af als gevolg van de inspanningen van premier David Cameron om immigratie te beteugelen. Dat stelt een artikel van Bloomberg. Doordat minder studenten na afloop van hun studie of promotie in het VK blijven, zou de economie schade lijden en zou het risico stijgen dat sommige opleidingen moeten sluiten.
Artikel Bloomberg


Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Nederlandse universiteiten opnieuw hoog in QS-ranking


Nederlandse universiteiten kunnen zich nog altijd meten met de beste van de wereld, vindt het internationale rankingbureau QS. In de top 200 staan 12 Nederlandse. Vijf daarvan staan zelfs in de top honderd. De hoogst geplaatste Nederlandse instelling is de UvA (55). Helemaal bovenaan staat het MIT, op 2 Harvard University. QS kijkt voor 50% naar de reputatie van instellingen onder wetenschappers en werkgevers, voor 20% naar citaties, 20% naar staf/studentratio en 10% naar het aandeel internationale staf en studenten.
Bericht HOP / DUB Nieuws
Nieuwsbericht Top Universitie
QS World University Rankings 2015/16


Waarom ontkennen mensen wetenschappelijk bewijs?


Waarom stemmen mensen niet in met de wetenschap van klimaatverandering? “Dit is onderdeel van een veel grotere patroon”, stel Naomi Oreskes, hoogleraar aan de Harvard University in een filmpje op de website van het World Economic Forum (WEF). Zij introduceert de documentaire ‘Merchants of Doubt’. Wetenschap is geen goocheltruc.
Introductiefilmpje WEF
Documentaire (1.33:17)


Hoe ziet het hoger onderwijs er in 2040 uit?


Systemen en instellingen voor hoger onderwijs en instellingen zien er over 25 jaar heel anders uit dan nu. Dat betoogt Angel Calderon, de belangrijkste adviseur planning en onderzoek bij de RMIT University in Australië, in een essay. Een korte versie hiervan staat in University World News. De leidende trends in de veranderingen zijn internationalisering, globalisering, commercialisering en massificatie.
Artikel University World News


Waarom innovatie de sleutel is voor wereldwijde groei


Vorige week vond in China de Annual Meeting of the New Champions 2015 plaats van het World Economic Forum (WEF). Op de website van het WEF staat een serie reportages. Het centrale idee van de bijeenkomst is dat de wereld niet zonder innovatie en technologie kan. Dat werd bijvoorbeeld verwoord in de openingstoespraak van Mitchell Baker, Executive Chairwoman van Mozilla Foundation.
Nieuwsbericht WEF
Reportages WEF


Vijf manieren om de wereldwijde innovatiekloof te dichten


Economieën met hoge inkomens domineren de wereldwijde innovatie. Arme landen blijven ver achter. Deze kloof wordt alleen maar breder. Een artikel op het weblog van het World Economic Forum (WEF) noemt 5 manieren om deze gapende kloof in innovatiekracht en concurrentievermogen te overbruggen.
Blogpost WEF


Gids wil privacy-paniek over nieuwe technologieën helpen voorkomen


Elke nieuwe technologie leidt tot angsten bij het publiek. Eén van de grootste angsten is de aantasting van de privacy, een angst die keer op keer succesvol wordt gevoed door buitenproportionele beweringen over privacyrisico’s. Dat stelt de Amerikaanse denktank ITIF. Ze bracht een gids uit over het omgaan met publieke angst voor nieuwe technologieën.
Artikel The Innovation Files
Rapport ITIF (pdf)
Samenvatting rapport ITIF


Consultaties over de toegang van onderzoeksinfrastructuur en over regels telecom


De Europese Commissie is de afgelopen week twee consultaties gestart over onderwerpen die van groot belang zijn voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie. De eerste gaat over de toegang tot onderzoeksinfrastructuur. Neth-ER schrijft hierover. De tweede gaat over elektronische communicatienetweren en -diensten. Een artikel op het weblog van de Digitale Agenda voor Europa (DAE) bespreekt enkele hoofdonderwerpen vanuit het gezichtspunt van het Internet of Things (IoT). Electronic Components News (ECN) legt in een infographic uit waar het om draait in het IoT .
Nieuwsbericht Neth-ER
Persbericht EC – 1
Blogpost DAE
Persbericht EC – 2
Infographic ECN


Australië: “Financier alleen de beste PhD’s en vergeet de rest”


De overheid moet stoppen met de financiering van promotiestudenten aan universiteiten die onder de wereldstandaard presteren. Dat stelt het Australische samenwerkingsverband van excellente universiteiten, de Group of Eight. Het geld is beter besteed aan promotiestudenten die toponderzoek doen.
Artikel Australian Financial Review


Israël: Start-ups omzetten in scale-ups is een hele uitdaging


Israël heeft meer start-ups per hoofd van de bevolking dan enig ander land in de wereld. Maar de werkgelegenheid bij deze bedrijven neemt al jarenlang geleidelijk af. Naar aanleiding van een studie naar Israëlische start-ups doet een artikel van Harvard Business Review (HBR) 4 aanbevelingen om van start-ups scale-ups te maken. Een artikel van Sprout legt uit hoe start-ups scale-ups worden. Het artikel baseert zich op onderzoek van Deloitte. Ook een artikel van Wired vertelt meer over het geheim van scale-ups. Innovatief Israël staat in de belangstelling van Nederland. Maar liefst vier Nederlandse delegaties brachten vorige week een bezoek aan het land. Ze stonden onder leiding van respectievelijk de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan, de Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren, speciaal start-upgezant voor Nederland Neelie Kroes en minister Henk Kamp (EZ).
Artikel HBR
Artikel Sprout
Artikel Deloitte
Artikel Wired
Nieuwsbericht NL Ambassade Israël


Japan: Aantal faculteiten voor sociale en geesteswetenschappen moet sluiten


Als gevolg van een ministerieel besluit moeten 17 Japanse universiteiten hun faculteiten voor ‘liberal arts’ en sociale wetenschappen sluiten. Volgens de overheid in Japan moeten universiteiten zich concentreren op vakgebieden die “beter voldoen aan de behoeften van de samenleving”.
Artikel Times Higher Education


VS: MIT leidt ‘innovatiediplomaten’ op


Elk jaar gaan honderden studenten van het Massachusetts Institute of Technology naar het buitenland om onderzoek te doen, bijvoorbeeld in het kader van de MIT International Science and Technology Initiatives en het Global Entrepreneurship Lab. Het nieuwe programma iDiplomats moet de studenten in innovatiediplomaten voor het MIT transformeren.
Nieuwsbericht MIT


VS: Manipulatie is een nog groter probleem dan diefstal van gegevens


Amerikaanse bedrijven en overheidsinstanties zitten in een tijdperk van aanhoudende cyberaanvallen uit een verscheidenheid van bronnen. De hoofden van de Amerikaanse inlichtingendiensten FBI, CIA en NSA noemen het dreigingsniveau hiervan “laag tot matig”. Veel ernstiger schatten zij een nieuwe dreiging in: de manipulatie en het laten verdwijnen van digitale gegevens. Dat zou de integriteit van informatie kunnen ondermijnen.
Artikel The Guardian


VS: Er komt onvermijdelijk een energietransitie aan


De afgelopen 10 jaar is het Amerikaanse energiesysteem ingrijpend veranderd. Maar dat is nog maar kinderspel bij wat ons het komende decennium te wachten staat. In zijn vierjaarlijkse Technology Review beschrijft het Amerikaanse ministerie van energie (DOE) de stand van de wetenschap en technologie met betrekking tot het Amerikaanse energiesysteem. Het beschrijft alle veranderingen die zich aandienen en concludeert daaruit welke r&d, demonstratie en implementatie nodig zijn om alle kansen aan te grijpen. De Quadrennial Technology Review 2015 is een boekwerk van bijna 500 pagina’s.
Nieuwsbericht Amerikaanse overheid
Artikel Science Magazine
Rapport DOE (pdf)


Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie
Klik hier als u de e-mail alert niet meer wenst te ontvangen

Awt.nl

Categorieën: Techniek
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018