AWTI e-mail alert 9 oktober 2015

2 jaren geleden


Text only:

Klik hier om deze e-mail alert online te bekijken


AWTI e-mail alert 9 oktober 2015


De belangrijkste berichten van de afgelopen week


Nederland verstevigt zijn positie in Times-ranking


Nederland staat op de vierde plek van landen met de meeste universiteiten in de Times Higher Education (THE) World University Rankings 2015-2016. Acht Nederlandse universiteiten staan in de top 100, twee meer dan vorig jaar. Hoogst genoteerd is de Universiteit Wageningen op plaats 47. Dat meldt Neth-ER. Europese universiteiten doen het dit jaar over de hele linie beter, wat overigens mede komt door een iets andere beoordelingsmethodiek. Dit gaat ten koste van de positie van Noord-Amerikaanse universiteiten, meldt University World News. THE beschrijft de opvallende zegetocht door de ranglijsten van de afgelopen jaren van het Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zürich.
Nieuwsbericht Neth-ER
Nieuwsbericht VSNU
Bericht University World News
THE World University Rankings 2015-2016
Infographic THE (jpg)
Artikel THE


4,2 miljard aan publiek-private samenwerking in onderzoek 2016 – 2017


Ondernemingen en onderzoeksinstellingen hebben voor de komende twee jaar een serie innovatiecontracten gesloten. Deze hebben een gezamenlijke waarde van 4,2 miljard euro, waarvan 2,2 miljard euro voor rekening komt van het bedrijfsleven. Dat schrijft het Kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. De inhoudelijke invulling van de contracten is gebaseerd op de vierjarige Kennis-en Innovatieagenda’s (KIA’s) die de topsectoren deze zomer hebben uitgewerkt. Voor ict-onderzoek en innovatie is de komende twee jaar bijna 40 miljoen euro beschikbaar. Het programma hiervoor vormt de kern van de Kennis- en Innovatieagenda ICT 2016-2019, die werd opgesteld door Dutch Digital Delta en deze week verscheen. 
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Kamerbrief (pdf)
Kennis- en Innovatieagenda’s
Artikel Dutch Digital Delta
Kennis- en Innovatieagenda ICT 2016-2019 (pdf)


Kabinet investeert 130 miljoen in duurzame medisch-technologische innovatie


Minister Edith Schippers (VWS) gaat de ontwikkeling van medisch-technologische innovaties stimuleren. Voor de komende twee jaar heeft ze hiervoor 130 miljoen euro gereserveerd. Dit bedrag wordt vooral ingezet voor ‘Health Deals’ tussen de overheid en (private) partners die duurzame zorginnovaties verder op weg helpen. Schippers verwacht dat private partijen circa 347 miljoen euro aan de samenwerking gaan bijdragen. De minister wil verder samen met de topsector Life Sciences & Health (LSH) op nieuwe economische missies gaan. Brainport Industries meldt dat 12 toeleveranciers uit de hightech en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het samenwerkingsverband IntoMedBizz hebben opgericht. Van hieruit gaan ze nieuwe businessmogelijkheden ontwikkelen voor de kansrijke markt van medische technologie in (Zuid-)Duitsland. De RVO wijst er in een ander artikel op dat er ook in China grote kansen zijn voor Nederlandse bedrijven en organisaties in de medtech-markt.
Nieuwsbericht AD
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht Brainport Industries
Artikel Innovatie Attaché Shanghai (pdf)


Nieuws en achtergronden uit Nederland


Kritische kanttekeningen bij Agenda voor het hoger onderwijs


Op verzoek van de minister van OCW heeft de Onderwijsraad een advies uitgebracht over de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025. De raad onderschrijft de richting en ambities van de agenda. Hij plaatst echter ook kanttekeningen en doet aanbevelingen voor verbetering. Zo zou er meer aandacht moeten zijn voor spanningen tussen maatwerk en massaliteit of bijvoorbeeld tussen regionale inbedding en internationalisering. Op verzoek van de Tweede Kamer schreef ook het Rathenau Instituut een ‘second opinion’. Deze constateert dat de meeste beleidsopties uit de Wetenschapsvisie robuust zijn. De visie onderwaardeert wel de rol van het hbo als partner in onderzoek. Ook moet de rol van NWO nog eens kritisch tegen het licht worden gehouden, maakt ScienceGuide op uit het rapport.
Nieuwsbericht Onderwijsraad
Advies Onderwijsraad (pdf)
Nieuwsbericht ScienceGuide
Nieuwsbericht Rathenau
Rapport Rathenau (pdf)


Nederlands bedrijvenbeleid ligt op stoom


In 2014 hebben overheden, kennisinstellingen en bedrijven samen voor 814 miljoen euro geïnvesteerd in 3.500 innovatieprojecten. Van het geld kwam 359 miljoen van private partijen. Hiermee is de kabinetsdoelstelling voor 2015 – 500 miljoen euro publiek-private financiering waarvan 40% privaat – een jaar eerder reeds gehaald. Dat blijkt uit de rapportage en de monitoring van het Bedrijvenbeleid van het Kabinet. Beide rapporten werden gepresenteerd bij de opening van een nieuwe onderzoeksfaciliteit bij Deltares in Delft (zie verderop in dit nummer). De cijfers voor de topsectoren worden bijgehouden in een ‘Dashboard Monitor’ van het CBS.
Rapportage Bedrijvenbeleid 2015 (pdf)
Monitor Bedrijvenbeleid 2015 (pdf)
Dashboard Monitor topsectoren CBS


“Overheid moet meer investeren in brede wetenschap”


“In Kennisland Nederland hangt een zure lucht”, stelt een opiniebijdrage van de Jonge Akademie op de website ScienceGuide. Volgens de jonge wetenschappers heerst in ons land “de afrekenlogica die kwantiteit koppelt aan die kwantiteit koppelt aan geldbedragen en waarbij kwaliteit uitsluitend in kwantiteit uit te drukken lijkt”. Ze pleiten voor breder investeren in kennis.
Artikel ScienceGuide


Breed debat privacy en big data nodig


Uit onderzoek van het Rathenau Instituut blijkt dat Nederlandse verzekeraars nog niet massaal bezig zijn met big data. Toch nadert dat tijdperk gauw. Zo zullen verzekeringen bij het bepalen van de hoogte van premies vaker gebruik gaan maken van gegevens over het rijgedrag. Die komen vrij via boordcomputers. Volgens Rathenau heeft deze ontwikkeling gevolgen voor het omgaan met publieke waarden als privacy, solidariteit en het sturen van gedrag. Daarover zou een breed debat moeten plaatsvinden. Parallel aan dit onderzoek publiceerde het instituut een achtergrondstudie over maatschappelijke vraagstukken rond big data. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als privacy, data sharing, eigenaarschap en machtsverhoudingen. In Information Week verscheen een uitgebreid artikel over big data-ethiek.
Persbericht Rathenau
Rapport Rathenau – 1
Rapport Rathenau – 2
Artikel Information Week


Ons open innovatiesysteem heeft een kwaliteitsimpuls nodig


Een aantal jaar geleden is het systeem van open innovatie geïntroduceerd en omarmd door universiteiten en bedrijven. Het functioneert echter nog verre van optimaal. Een artikel van KplusV constateert dat het systeem flexibeler moet worden en dat het niveau van samenwerking omhoog moet.
Artikel KplusV


“Jongeren moéten digitale vaardigheden opdoen”


Robots besturen, apps maken, websites bouwen, 3d printen, computertaal kunnen lezen. Het valt allemaal onder ‘coding’: leren programmeren. In 2017 moeten 400.000 leerlingen op Nederlandse scholen lessen hebben gehad in coding. “Of coding nu een verplicht vast onderdeel van het lespakket van Nederlandse leerlingen gaat worden of niet; de jongeren moéten in deze tijd digitale vaardigheden opdoen en met computers om kunnen gaan”, stelt een onderwijsdeskundige in de Telegraaf. In het VK doet de BBC veel aan het bevorderen van coding door kinderen en jongeren. Zo zendt ze een talentenshow ‘Girls Can Code’ uit.
Artikel de Telegraaf
Website BBC


Chemische industrie en elektriciteitssector gaan samen innoveren


TNO en ECN hebben een industriegedreven Shared Innovation Program gepresenteerd dat de chemische industrie verbindt met de elektriciteitssector en apparatuurleveranciers. In VoltaChem worden technologie en kansen op het gebied van elektrificatie en decarbonisatie gezamenlijk verkend en ontwikkeld. Hernieuwbare energie uit wind en zonne-energie zal, aangevuld met hernieuwbare grondstoffen, worden gebruikt om warmte, waterstof en chemicaliën te creëren als grondstoffen en producten voor de industrie en de maatschappij.
Nieuwsbericht TNO


Nederlandse gamesindustrie groeit door start-ups


De Nederlandse gamesindustrie is sinds 2011 met 38 procent gegroeid. Dat komt vooral door nieuwe gamebedrijfjes. Toch levert de industrie maar weinig nieuwe banen op, blijkt uit de Gamesmonitor 2015. Er werken nu 3.130 mensen in de gamesindustrie.
Nieuwsbericht Emerce
Nieuwsbericht Growing Games
Presentatie Games Monitor 2015 (pdf)


Deltares opent grootste golvenmaker ter wereld


De ministers Henk Kamp (EZ) en Melanie Schultz van Haegen (IenM) hebben bij onderzoeksinstituut Deltares de ‘Deltagoot’ geopend. Het nieuwe innovatieve centrum onderzoekt wat het effect is van extreme golven op dijken, duinen of golfbrekers. Schultz trekt voor deze en andere innovatieve projecten in de Topsector Water de komende twee jaar ruim 46 miljoen euro uit.
Nieuwsbericht Topsector Water
Nieuwsbericht Cobouw
Uitzending 1Vandaag
Informatie Deltares


Platform Onderwijs2032 kiest voor ‘computational thinking’


Het Platform Onderwijs2032 bracht deze week een ‘Hoofdlijn advies’ uit over de toekomst van het onderwijs. Dit wordt de komende maand met het veld besproken. Nederland ICT onderschrijft het idee van het Platform dat ‘computational thinking’ één van de vaardigheden is die leerlingen zeker moeten leren. Ook VNO-NCW en MKB-Nederland zijn het daarmee eens. In een opiniebijdrage op de website van Economisch Statische Berichten (ESB) constateert de econoom Bas ter Weel dat we eigenlijk nog weinig weten over hoe we kinderen moeten leren omgaan met computers. Daarom zouden we goed moeten kijken naar onderzoek en experimenten die momenteel plaatsvinden in het buitenland.
Nieuwsbericht Nederland ICT
Nieuwsbericht VNO-NCW / MKB-Nederland
Artikel ESB
Nieuwsbericht Platform Onderwijs2032
Advies (pdf)


Philips Drachten tweede in de Europese Industrial Excellence Award


Philips Drachten is tweede geworden in de Europese Industrial Excellence Award-verkiezing. Deze werd gehouden tijdens de jaarlijkse Industrial Excellence Conference in het Duitse Ludwigsburg. Winnaar werd Bentley Motors uit het VK. Eerder won Philips Drachten de nationale Industrial Excellence Award 2015.
Nieuwsbericht SmartIndustry.nl


LUXeXcel wint MKB Innovatie Top 100 met disruptief proces


Het Zeeuwse bedrijf LUXeXcel is eerste geworden in de MKB Innovatie Top 100. Het bedrijf kreeg de prijs voor de uitvinding van een nieuw productieproces voor het produceren van optische lenzen in een 3D printer. Hierbij worden de lens niet in laagjes opgebouwd, zoals gebruikelijk bij 3D-printen, maar met behulp van UV licht gevormd uit één druppel kunststof. Een artikel op de website Sprout vertelt meer over de top 5-bedrijven.
Nieuwsbericht MKB Innovatie Top 100


Amsterdam krijgt start-upschool voor jonge werklozen


Amsterdam heeft en hogere jeugdwerkloosheid dan de rest van het land. Tegelijkertijd zitten plaatselijke start-ups met 600 vacatures. Daarom heeft B.Amsterdam het initiatief genomen voor de oprichting van een Startup School. Deze gaat werkloze jongeren klaarstomen voor een baan bij een start-up. Het curriculum van de school wordt verzorgd door een reeks van topopleidingen uit de start-upwereld.
Nieuwsbericht Sprout


Nieuws en achtergronden uit Europa


Bijval en kritiek Horizon 2020


De Europese Commissie (EC) heeft de eerste resultaten bekendgemaakt van Horizon 2020. In een afzonderlijke brochure vertelt ze meer over de indicatoren die zijn gebruikt. Op een bijeenkomst met lobbyisten klonken positieve geluiden over de veranderingen als gevolg van de komst van Horizon 2020. Maar er was ook kritiek. Zo blijft het voor onderzoekers lastig om vooraf de impact van een project in te schatten. De administratie van projecten vergt nog steeds veel rompslomp. En de subsidiepercentages zijn willekeurig. Het bedrijfsleven uitte kritiek op de verplichte ‘open access’ tot onderzoeksgegevens en –resultaten. Science|Business en de European University Association (EUA) doen verslag.
Brochure EC – 1
Brochure EC – 2
Nieuwsbericht Science|Business
Nieuwsbericht EUA


Netwerkaanpak KP7 werkt


De netwerkaanpak in het Zevende Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (KP7) heeft bijgedragen aan het behalen van de doelen van het programma. Dit gold vooral wanneer er voor deze netwerken continuïteit bestond tussen KP6 en KP7. Maar er zijn kanttekeningen te plaatsen bij de nadruk op multi- en interdisciplinair, intersectoraal en internationaal werken in KP7. Dat constateert een evaluatie in opdracht van de Europese Commissie (EC), die wordt beschreven door Neth-ER.
Artikel Neth-ER
Rapport EC


Verschillende landen bezuinigen op r&d


Het VK hangt drastische bezuinigingen boven het hoofd op zijn uitgaven aan r&d, stellen artikelen van The Guardian en CityA.M. De Deense regering gaat eveneens bezuinigen op onderzoek, meldt University World News. Een ook Finland heeft zulke plannen, twittert de Finse innovatiedeskundige Timo Hämäläinen. Hij vreest dat het een mode wordt in Europa. De eerdergenoemde artikelen wijzen op de negatieve gevolgen van bezuinigen op r&d door de overheid. Een artikel van Brookings geeft nog een extra argument: grote bedrijven zijn voor hun innovatie in toenemende mate afhankelijk van start-ups. Omdat deze voor een belangrijk deel voortkomen uit universitair onderzoek dat wordt gefinancierd door overheden, leiden bezuinigen op termijn ook tot minder innovatie in grote ondernemingen. Het Brookings-artikel is gebaseerd op het paper ‘Killing the Golden Goose? The Decline of Science in Corporate R&D’ van het Amerikaanse National Bureau of Economic Research (NBER). De VS bezuinigen al langer op hun r&d.
Artikel The Guardian
Artikel CityA.M
Artikel University World News
Twitter-account Hämäläinen
Artikel Brookings
Paper NBER (pdf)


‘Overvloed’ van nieuw onderzoek zou vertrouwen in uitkomsten eroderen


De grote aantal nieuwe wetenschappelijke artikelen dat academici moeten lezen, maakt het bijna onmogelijk om te weten welk onderzoek te vertrouwen is. Dat stelt een paper dat zich baseert op interviews met biomedische onderzoekers en wordt beschreven door Times Higher Education. De overvloed leidt er ook toe onderzoekers relevante informatie uit andere onderzoeken missen of dat ze onderzoek dubbel doen.
Nieuwsbericht Times Higher Education
Paper eLife


Eerste stap op weg naar Europese samenwerking in STEM-educatie


Delegaties van STEM-educatie uit Denemarken, Estland, Vlaanderen en Nederland hebben een steunbetuiging ondertekend voor een EU STEM Coalitie. Dit gebeurde tijdens de tweedaagse conferentie ‘Samen werken aan toekomst voor bètatalent’, georganiseerd door het Nederlandse Platform Bèta Techniek. De coalitie zou zich moeten gaan richten op het aanmoedigen van bèta‑ en techniekonderwijs in de EU, het delen van kennis en het verspreiden van ‘best practices’. Op de eerste dag van de conferentie lanceerden het Platform Bèta Techniek, het Rathenau Instituut, Kennisland, Hobéon, de Nationale DenkTank en de AWTI het Forum Beroepsonderwijs. Dit gaat in 5 bijeenkomsten, samen met alle relevante mensen en partijen, een bijdrage leveren aan het debat en de visieontwikkeling op toekomstbestendig beroepsonderwijs.
Nieuwsbericht Platform Bèta Techniek – 1
Nieuwsbericht Platform Bèta Techniek – 2


Voorstel voor uitwerking Europese Innovatie Raad


Het bestaande programma ‘Future and Emerging Technologies (FET)’ zou het nieuwe leidende programma voor toonaangevend onderzoek moeten worden binnen en buiten H2020. Volgens een rapport van de FET-adviesgroep zou het programma zo de kern kunnen gaan vormen van de ‘European Innovation Council’ die eurocommissaris Carlos Moedas wil oprichten.
Nieuwsbericht Neth-ER
Rapport FET (pdf)


Micro-ondernemingen zijn van groot belang voor innovatie


In de theorie van creatieve destructie spelen micro-ondernemingen (met minder dan 10 werknemers) een grote rol bij het ontstaan van innovatie. Ze worden echter zelden in innovatie-enquêtes meegenomen, stelt het Britse Enterprise Research Centre (ERC). Daarom deed het onderzoek onder duizend van dergelijke bedrijven. De resultaten laten zien dat vooral het interactieve karakter van micro-ondernemingen van grote waarde is. Overheden en bedrijven zelf zouden die rol kunnen versterken.
Nieuwsbericht ERC
Paper ERC (pdf)


Het verbeteren van de financieringsmogelijkheden van start-ups


Het is een bekend probleem, de financiering van start-ups in Europa. Science|Business publiceert er twee rapporten over. Het ene gaat over slim management van intellectueel eigendom. Het tweede gaat over slim overheidsbeleid. Het is gebaseerd op Finse ervaringen. Finland kent twee programma’s die de risico’s van leningen verminderen voor banken en ‘venture capital’-investeerders.
Nieuwsbericht Science|Business
Rapport – 1 (registratie verplicht)
Rapport – 2 (registratie verplicht)


Betere regelgeving nodig om uitrol digitale infrastructuur te versnellen


Een van de onderdelen van de Digitale Agenda van de Europese Commissie is het uitrollen van digitale infrastructuur op basis van glasvezel (Next Generation Access (NGA)-netwerken). Een artikel van de Europese denktank Bruegel constateert dat de regulering van deze netwerken een belangrijke rem vormt op de uitrol. Het doet beleidsaanbevelingen voor verbetering.
Artikel Bruegel


Denemarken: Innovatiecentra in buitenland werken goed


Denemarken heeft zes innovatiecentra in het buitenland, zoals in de VS, Brazilië en Duitsland. Een evaluatie van Oxford Research stelt vast dat zowel Deense hogeronderwijsinstellingen als Deense bedrijven er veel baten bij hebben. De centra vervullen vooral een belangrijke rol bij het creëren van samenwerkingsverbanden.
Nieuwsbericht Deense overheid
Evaluatie (pdf) 


Italië: Nu ook deelnemer aan Europees octrooi


Na lang verzet heeft Italië zich als 26e land aangesloten bij het Europese eenheidsoctrooi. De Europese Commissie (EC) beschouwt dit als een belangrijke doorbraak, omdat Italië de vierde grootste markt van Europa is in termen van octrooivalidatie. Inmiddels hebben 8 landen, waaronder België, het verdrag over het eenheidsoctrooi geratificeerd.
Nieuwsbericht EC
Meer informatie 


Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Nobelprijzen 2015


Deze en begin volgende week worden weer de jaarlijkse Nobelprijzen bekendgemaakt. Die voor Geneeskunde gaat naar de Ier William Campbell, de Japanner Satoshi Omura en de Chinese Youyou Tu. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar een nieuwe therapie tegen infectieziekten door parasieten en malaria (1). De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat naar de Japanner Takaaki Kajita en de Canadees Arthur B. McDonald. Zij ontdekten dat neutrino’s, elementaire deeltjes, massa hebben (2). De Nobelprijs voor de Scheikunde gaat naar de Zweed Tomas Lindahl, de Amerikaan Paul Modrich en Aziz Sancar, die zowel de Turkse als Amerikaanse nationaliteit heeft. Zij deden onderzoek naar het mechanisch repareren van de dna-structuur (3). De Wit-Russische Svetlana Aleksijevitsj wint de Nobelprijs voor literatuur. Vorig jaar verscheen de Nederlandstalige versie van haar boek Het einde van de rode mens (4).
Nieuwsbericht Nobelprize – 1
Nieuwsbericht Nobelprize – 2 
Nieuwsbericht Nobelprize – 3
Nieuwsbericht Nobelprize – 4 


“Publieke universiteiten hoeven niet te kiezen tussen toegankelijkheid en excellentie”


Publieke universiteiten moeten nieuwe bronnen van financiering zoeken. Alleen zo kunnen ze voorkomen dat ze een keuze moeten maken tussen goed onderwijs geven en excellent onderzoek doen. Dat stelde het hoofd van de Universiteit van Californië (Berkeley), Nicholas Dirks, op de Times Higher Education (THE) World Academic Summit. Het grote bedrijfsleven is, volgens hem, bereid om op dit punt “enige vorm van verantwoordelijkheid” te nemen.
Nieuwsbericht THE 


Sociale vaardigheden voor het nieuwe machinetijdperk


Volgens een artikel van de OESO blijven robots falen bij het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor sociale vaardigheden nodig zijn zoals empathie en teamwork. Het belang hiervan neemt dan ook alleen maar toe. Hier ligt een rol voor het onderwijs, maar eerst zal nog moeten worden onderzocht om welke vaardigheden het nou precies gaat en hoe die zijn aan te leren. Het OESO-artikel is gebaseerd op een paper van het Amerikaanse National Bureau of Economic Research (NBER). Ook een blogpost op de site van het World Economic Forum (WEF) wijst op de noodzaak van onderzoek naar de benodigde vaardigheden in de toekomst: hoe werken mensen en machines straks optimaal samen?
Artikel OESO
Paper NBER (pdf)
Blogpost WEF 


Het bevorderen van ondernemende ecosystemen in steden


De Amerikaanse Kauffman Foundation heeft vanuit de evolutiebiologie nog eens goed gekeken naar het concept van lokale ondernemende ecosystemen. Op basis van dit onderzoek heeft de denktank een kader opgesteld voor gegevensverzameling en analyse. Ook doet ze aanbevelingen om de bloei van ondernemende ecosystemen in steden en regio’s te bevorderen.
Nieuwsbericht Kauffman
Rapport Kauffman (pdf) 


Steden moeten samenwerken met ‘ankerinstituten’ voor innovatie en groei


Amerikaanse steden praten (en bakkeleien) met universiteiten en ziekenhuizen veel over uitbreidings- en mobiliteitsonderwerpen of bijvoorbeeld over de huisvesting van personeel. Het gaat echter zelden of nooit over innovatie en groei. Terwijl intensieve strategische samenwerking veel voordelen voor beide partijen kan opleveren. Een rapport van Resource Network, beschreven door Next City, doet aanbevelingen voor samenwerking met zulke ‘ankerinstituten’.
Artikel Next City
Rapport Resource Network (pdf) 


Partnerschap gaat ‘Global Goals’ helpen bereiken via big data


Vorige week is het Global Partnership for Sustainable Development Data (GPSDD) opgericht. Het is een samenwerkingsverband van internationale organisaties, overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven, academische instellingen en statistiek‑ en datagemeenschappen. Samen gaan ze alle gegevens beschikbaar maken en inzetten om de Sustainable Development Goals (SDG’s) in 2030 te bereiken.
Website GPSDD 


World Robotics Survey: Robots zijn de wereld aan het veroveren


Wereldwijd is sprake van een enorme hausse in de verkoop van robots. In 2018 zullen er wereldwijd zo’n 35 miljoen verkocht zijn op de particuliere markt en 150.000 op de zakelijke markt (defensie, landbouw en logistiek). In de industrie groeit de markt gemiddeld met 15% per jaar. In 2018 zijn er dan 400.000 industriële robots. Dat verwacht een studie van de International Federation of Robotics (IFR). In de industrie komt grootste groei uit China. Binnen Europa loopt Duitsland voorop.
Nieuwsbericht IFR – 1
Nieuwsbericht IFR – 2
Executive Summary (pdf) 


VS: Topwetenschappers zeggen dat politieke druk hun onderzoek ondermijnt


Wetenschappers bij federale agentschappen als FDA en NOAA voelen zich onder druk gezet door externe politieke en industriële krachten. Deze zouden een sterke invloed hebben op de kwaliteit en de reikwijdte van hun onderzoek. Dat blijkt uit een enquête onder 7.000 onderzoekers, uitgevoerd door de Union of Concerned Scientists (UCS).
Nieuwsbericht Think Progress
Rapport (pdf) 


VS: Singularity University lanceert accelerator voor extreme innovaties


De onderwijsinstelling, technologie-denktank en incubator Singularity University heeft een nieuw accelerator programma opgezet. Dat wil meer ontwrichtende technologieën vanuit onderzoeksfaciliteiten de wereld in helpen. Het gaat om technologieën die zelfs voor durfinvesteerders te risicovol zijn, maar die potentieel wel transformaties kunnen veroorzaken.
Nieuwsbericht TechCrunch 


VS: Chinese bedrijven zijn steeds meer geïnteresseerd in Amerikaanse technologie


Nu investeren Chinese bedrijven nog niet zo veel in de VS. Maar de groei is sinds 2011 wel spectaculair. Als deze lijn doorzet, wordt China binnen enkele jaren een belangrijke speler in de VS. En bij die investeringen doet zich een bijzonder verschijnsel voor: Chinese bedrijven vestigen zich in toenemende mate bij sterke technologieclusters zoals San Jose, Detroit en Dallas, om ervan te leren en om uit de Amerikaanse kennis te putten.
Artikel Brookings


 


Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie
Klik hier als u de e-mail alert niet meer wenst te ontvangen

Awt.nl

Categorieën: Techniek
Leeftijd: 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018