De Letselschade Raad Nieuwsbrief juli 2016

2 jaren geleden


Text only:

-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">


DLR mailing

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hierop heeft geabonneerd.


Wordt deze email niet juist getoond? Bekijk de nieuwsbrief in de browser.


 

juli 2016


In deze uitgave:


Impressie Ronde Tafelsessie ‘Het bord in de tuin’
Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën)
Expertmeetings Schadevergoeding Zorgschade
De Letselschade Raadsdag – 17 november a.s.
Cursus Werken met de GBL en de Medische Paragraaf – 7 november 2016

Impressie Ronde Tafelsessie ‘Het bord in de tuin’


De Letselschade Raad organiseert een aantal malen per jaar bijeenkomsten om actuele onderwerpen te bespreken.


De laatste tijd bereiken De Letselschade Raad geregeld klachten over zogenaamde ‘letselschade experts’ die geen of in elk geval onvoldoende kennis van zaken hebben: leken die het spreekwoordelijke ‘bord in de tuin’ zetten en zonder opleiding of relevante ervaring aan de slag gaan. Iedereen kan zich immers letselschade expert noemen.


Op maandag 13 juni jl. vond in dit kader de Ronde Tafelsessie ‘Het bord in de tuin’ plaats. Gezien het grote animo om deel te nemen aan deze sessie leeft dit een onderwerp zeker!


>> Lees verder


Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën)


Sinds december 2015 kan De Letselschade Raad dossiers voorleggen aan de Tuchtraad in geval van een vermoeden van schending van het tuchtrecht. De Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) is in 2008 opgericht door het Verbond van Verzekeraars en heeft als taak erop toe te zien dat verzekeraars - ten opzichte van consumenten - de goede naam van, het aanzien van en het vertrouwen in de bedrijfstak in standhouden. Hij toetst de klachten die aan hem worden voorgelegd aan bindende zelfregulering van het Verbond. De Tuchtraad bepaalt op basis van die toetsing of een klacht gegrond is of niet. Als een klacht gegrond is, kan de Tuchtraad het bestuur van het Verbond adviseren een sanctie op te leggen.


>> Lees verder


Expertmeetings Schadevergoeding Zorgschade


Aanleiding voor de expertmeetings was de adviesvraag over het conceptwetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade van het ministerie van V&J. In zijn reactie heeft De Letselschade Raad indertijd aangegeven te kunnen instemmen met het conceptwetsvoorstel voor affectieschade, rekening houdend met de nadere uitwerking van een aantal aandachtspunten en beantwoording van vragen.


Wat betreft het conceptwetsvoorstel zorgschade plaatste de Raad de nodige kanttekeningen. Advies aan de minister was een aantal zaken nader uit te werken, waarbij de Raad aanbood daarin het voortouw te nemen. In dit kader hebben in de eerste helft van 2016 twee expertmeetings plaatsgevonden, waarbij alle betrokken geledingen uit de letselschadebranche aanwezig waren.


Tijdens deze eerste bijeenkomst werden vragen en knelpunten met betrekking tot zorgschade verkend en mogelijke oplossingen aan de hand van een aantal thema’s besproken. De afbakening van het wetsvoorstel, de zorgomvang en het juridisch kader kwamen aan de orde. Punten van aandacht waren het vaststellen van de zorgbehoefte en de definitie van zorgschade. Ook werd besproken wat nodig is, c.q. wat de knelpunten zijn, als een naaste, niet-professional de zorgbehoefte vervult. Hierbij blijken de nodige aandachtspunten te zijn, zoals arbeidsrechtelijke en fiscale aspecten en de bestendigheid van de gekozen constructie.


Tijdens de tweede bijeenkomst werden deze onderwerpen verder uitgediept en kwam een aantal vragen aan de orde: hoe ziet de doelgroep eruit (slachtoffers en informele zorgverleners) en hoe voorkom je dat een informele zorgverlener onvoldoende voorbereid aan zijn taak begint en deze voortijdig moet neerleggen? Welke aspecten verdienen de aandacht, als de informele zorg gefaciliteerd en gefinancierd is? Aan de hand van een stroomschema werden de opeenvolgende fasen besproken. Bij de financiering van de zorg door een naaste blijkt een specifiek probleem te spelen als sprake is van een groot aantal uren zorg én voor deze naaste een hoger uurtarief geldt dan voor een professionele zorgverlener.


De volgende stap is het beschrijven van definities en processen, waaruit moet blijken of de wetgever een rol heeft in deze materie. De voorzet hiervoor wordt tijdens een volgende bijeenkomst besproken.


De Letselschade Raadsdag – 17 november a.s.


Op donderdag 17 november a.s. vindt De Letselschade Raadsdag plaats. Het jaarcongres van de Raad staat deze keer in het teken van het tienjarig bestaan van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL): reden voor een feestelijke Raadsdag, met prominente sprekers. Er wordt teruggekeken naar het verleden en vooruitgeblikt naar de toekomst van de GBL en van de letselschadebranche.


Cursus Werken met de GBL en de Medische Paragraaf – 7 november 2016


Op 7 november a.s. vindt de cursus Werken met de GBL en de Medische Paragraaf plaats. Er zijn nog plaatsen beschikbaar! Meer informatieDe Letselschade Raad
Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW Den Haag
Postbus 93309, 2509 AH Den HaagT 088 - 33 22 555
E info@deletselschaderaad.nl


 

Klik hier om u af te melden


 


Deletselschaderaad.nl

Categorieën: Advocaten
Leeftijd: 14 t/m 18 jaar 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018