Dit zijn de meest opvallende maatregelen uit het regeerakkoord

1 jaar geleden


Text only:

Regeerakkoord 2017
Bekijk de online versie van dit bericht.Accountants

»

Fiscaal

»

Corporate Finance

»

Pensioen

»

Personeel & Organisatie

Dit zijn de meest opvallende maatregelen uit het regeerakkoord
Heeft u ‘vertrouwen in de toekomst’? Op dinsdag 10 oktober heeft na 208 dagen formeren het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie eindelijk het licht gezien. Hierna zetten we de meest opvallende maatregelen op fiscaal-, personeel en organisatie- en salarisadministratiegebied op een rij.
Van niet alle maatregelen is bekend wanneer ze ingaan. Tevens zijn de exacte details nog niet uitgewerkt. Dit zal eerst moeten worden vertaald in concrete wetsvoorstellen en daar zal nog enige tijd overheen gaan. Het regeerakkoord maakt geen onderdeel uit van het Belastingplan dat op Prinsjesdag is gepresenteerd. Dat Belastingplan is een reeks wetsvoorstellen die de komende periode in de Tweede- en Eerste Kamer worden behandeld. Mogelijk dat onderdelen uit het regeerakkoord wel invloed hebben op het Belastingplan en ervoor zorgen dat wijzigingen worden doorgevoerd in het Belastingplan.
 
We hebben de onderwerpen verdeeld in diverse categorieën:
1. Wijzigingen voor privé
2. Wijzigingen voor ondernemers in de inkomstenbelasting
3. Wijzigingen voor ondernemers in de bv of nv
4. Wijzigingen voor werkgevers
5. Overige wijzigingen
U kunt op het door u gewenste thema klikken, waarna u direct bij dat onderdeel terechtkomt.
1. Wijzigingen voor privé
Wijziging 4 tarievenschijven in de inkomstenbelasting 
De huidige 4 tariefschijven in de inkomstenbelasting (box 1) worden ingewisseld voor twee: een basistarief van bijna 37% en een toptarief van 49,5% (waarschijnlijk voor inkomen boven circa € 68.600). AOW-gerechtigden hoeven ook in de toekomst geen AOW-premie te betalen, waardoor voor die groep de facto drie schijven ontstaan.
De hypotheekrenteaftrek wordt versneld afgebouwd
Vanaf 2023 is alleen nog aftrek mogelijk tegen het basistarief. Dit wordt bereikt door vanaf 2020 het maximale aftrektarief stapsgewijs te verminderen.
Maximering belastingvoordeel voor alle aftrekposten
Niet alleen het belastingvoordeel van de hypotheekrenteaftrek wordt in de toekomst gemaximeerd op het basistarief; ook alle andere aftrekposten. Vanaf 2020 bouwt het belastingvoordeel hiervoor af. Het is onbekend voor welke aftrekposten dit gaat gelden, maar mogelijk wordt dit van toepassing op premies voor lijfrentes en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en betalingen voor partneralimentatie. De meeste andere persoonsgebonden aftrekposten (ziektekosten, onderhoudskosten monumentenpanden, studiekosten, etc.) zullen tegen die tijd waarschijnlijk al zijn geschrapt.
Geen vrijstelling van inkomstenbelasting over eigenwoningforfait
Mensen zonder hypotheekrenteaftrek zullen ook inkomstenbelasting gaan betalen over het eigenwoningforfait. De vrijstelling daarvoor wordt in 30 jaar afgebouwd. Als compensatie zal het eigenwoningforfait wel worden verlaagd en daar profiteren alle eigenwoningbezitters van.
Verhoging heffingvrij vermogen in box 3 
Het heffingvrij vermogen in box 3 wordt verhoogd tot € 30.000 per persoon. (thans: € 25.225). Er zal tevens worden nagedacht over een systeem waarin in box 3 belasting wordt geheven over het werkelijk rendement en niet langer over een fictief rendement.
Belastingvrije beloning voor uit het buitenland geworven werknemers
Uit het buitenland geworven werknemers met een specifieke deskundigheid, kunnen onder voorwaarden 30% van de beloning belastingvrij ontvangen. Deze regeling wordt versoberd door de duur te verkorten van 8 naar 5 jaar.
Het lage btw-tarief gaat omhoog van 6% naar 9%
Verhoging van het budget voor de kinderopvangtoeslag, kinderbijslag en kindgebonden budget
2. Wijzigingen voor ondernemers in de inkomstenbelasting
Afbouw belastingvoordeel zelfstandigenaftrek
Het belastingvoordeel van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers in de inkomstenbelasting wordt vanaf 2020 afgebouwd, zodat het op termijn alleen nog maar tegen het basistarief in aftrek komt.
Voortzetting van de SDE+-subsidieregeling voor energiebesparende investeringen
In de zzp-markt worden ook diverse maatregelen genomen
Bekijk deze maatregelen »
3. Wijzigingen voor ondernemers in de bv of nv
Verlaging vennootschapsbelasting voor bv's en nv's
Het tarief van de vennootschapsbelasting voor bv’s en nv’s wordt stapsgewijs verlaagd tot 16% (tot € 200.000) en 21% voor het meerdere (thans: 20% en 25%): per 2019 met 1%-punt; per 2020 en 2021 telkens met 1,5%-punt. Overigens staat een stapsgewijze verlenging van de eerste schijf tot € 350.000 al gepland, te beginnen met € 250.000 per 1 januari 2018. Die schijfverlenging zal worden geschrapt.
Verhoging belastingheffing in box 2
De belastingheffing in box 2 (voor aandeelhouders die dividend uitkeren) wordt verhoogd tot 27,3% in 2020 en 28,5% in 2021 (thans: 25%).
Versoberen van de mogelijkheden tot verliesverrekening over de jaren heen voor bv’s en nv’s
Een verlies is in de toekomst nog maar zes jaar voorwaarts verrekenbaar. De terugwentelingstermijn blijft één jaar. Het is onbekend wanneer de regeling exact wordt ingevoerd en welke overgangsregeling gaat gelden voor reeds bestaande verliezen. Gelet op de budgettaire onderbouwing van het regeerakkoord zal dit pas voor het eerst in 2028 effect hebben.
Geen verdere afschrijving dan tot de WOZ-waarde van panden
Panden in eigen gebruik of in gebruik bij groepsmaatschappijen mogen niet verder worden afgeschreven tot de WOZ-waarde (thans: tot 50% van de WOZ-waarde).
Verhoging effectieve tarief in de innovatiebox
Het effectieve tarief in de innovatiebox wordt verhoogd van (maximaal) 5% naar 7%. Budgettair is hiervoor al een opbrengst ingeboekt vanaf 2018, zodat het aannemelijk is dat deze maatregel volgend jaar al werking heeft.
Introductie van een bronheffing op royalty’s en rentes die worden betaald aan bedrijven in landen met zeer lage belastingen.
Bevordering financiering met eigen vermogen en beperking renteaftrek op vreemd vermogen
De mkb-praktijk zal hiervoor worden ontzien, omdat een drempel gaat gelden waarbij de eerste € 1 mln. niet in aftrek zal worden beperkt. Enkele bestaande maatregelen waarmee renteaftrek wordt beperkt, zullen verdwijnen.
Aanpak van bedrijven die alleen op papier in Nederland zijn gevestigd, door ook die bedrijven in Nederland belasting te laten betalen.
Voortzetting van de SDE+-subsidieregeling voor energiebesparende investeringen.
Kilometerheffing voor vrachtverkeer
Zo spoedig mogelijk invoering van een kilometerheffing voor vrachtverkeer, in navolging van omringende landen. De opbrengst wordt gebruikt om de MRB voor vrachtauto’s te verlagen en innovaties voor verduurzaming te stimuleren.
4. Wijzigingen voor werkgevers
Pas na drie jaar recht op een contract voor onbepaalde tijd
Werknemers krijgen straks weer na drie jaar recht op een vast contract. Nu is het na twee jaar al verplicht om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te geven aan uw werknemer.
Recht op transitievergoeding direct na indiensttreding
Werknemers hebben straks direct recht op een transitievergoeding en hoeven niet meer twee jaar in dienst te zijn om recht te hebben op deze vergoeding. Ook wijzigt de berekening van de transitievergoeding na het tiende dienstjaar.
Vaderschapsverlof ruim op de schop
Per 2019 kunnen werknemers vijf dagen betaald kraamverlof opnemen als hun partner bevalt. Vanaf 1 juli 2020 wordt het kraamverlof/vaderschapsverlof uitgebreid naar vijf weken met uitkering van UWV.
Vijf maanden proeftijd bij een vast contract
Als een werkgever bij een eerste contract gelijk een vast contract aanbiedt, mag hier een proeftijd in worden opgenomen van maximaal vijf maanden. Voor contracten langer dan twee jaar, gaat de maximale proeftijd naar drie maanden.
Verschillende ontslaggronden combineren
Werkgevers moeten verschillende ontslaggronden weer met elkaar kunnen combineren. De rechter kan echter wel een extra vergoeding toekennen aan de werknemer van maximaal de helft van de transitievergoeding.
Loondoorbetalingsplicht bij zieke werknemer van twee naar één jaar
Omdat de loondoorbetalingsplicht bij ziekte zwaar drukt op 'kleine' werkgevers (organisaties tot 25 werknemers), betaalt de werkgever het eerste jaar. Het tweede jaar ontvangt de werknemer zijn loon van UWV.
Mogelijk adoptieverlof van zes weken
Voor werknemers die een adoptie- of pleegkind in huis nemen, wordt het bijbehorende verlof mogelijk verruimd. Het aankomende kabinet wil het adoptie- en pleegzorgverlof verlengen van vier naar zes weken.
5. Overige wijzigingen
Het bedrag dat zonder inhouding van loonheffing mag worden uitbetaald als vrijwilligersvergoeding wordt verhoogd van € 1.500 naar € 1.700
Verhoging van de energiebelasting
Vervallen van de BPM-teruggaafregeling voor taxi’s
Mogelijke invoering vliegbelasting in 2021 indien klimaatdoelen niet op andere wijze kunnen worden bereikt
Meer weten?
Heeft u vragen over deze onderwerpen? Neem dan contact op met uw adviseur of stuur een e-mail naar info@schippergroep.nl.Accountants

»

Fiscaal

»

Corporate Finance

»

Pensioen

»

Personeel & Organisatie

 

Over Schipper


Nieuws


Vestigingen & Contact


Downloads


Links


Disclaimer© 2011 - 2017

Schipper Groep


Aanmelden

   |   

Voorkeuren aanpassen

   |   

Afmelden

schippergroep.nl

Categorieën: Belastingen Diensten | Vakmensen Financieel Raadgevend Zakelijke goederen
Leeftijd: 14 t/m 18 jaar 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder 7 t/m 13 jaar

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018