Nieuwsbrief Februari 2018

9 maanden geleden


Text only:

Stichting De Letselschade Raad


De Letselschade Raad werkt met alle betrokken partijen aan een beter proces van afwikkeling van letselschade. Gezamenlijk streven zij naar meer harmonie, openheid, respect en verbetering van het schaderegelingsproces. Dit alles in het belang van mensen met letselschade.Indexering Richtlijnen en actualiteiten  


Per 1 januari 2018 zijn, met uitzondering van de Richtlijn Kilometervergoeding en de Richtlijn Licht letsel, de normbedragen van alle Richtlijnen gewijzigd.
 
De Letselschade Richtlijnen zijn belangrijke hulpmiddelen bij het regelen van letselschades. Dankzij de richtlijnen hebben alle betrokkenen duidelijkheid over de gangbare bedragen, termijnen en uitgangspunten bij de berekening van letselschade. Jaarlijks wordt bezien of de richtlijnen moeten worden geïndexeerd.
 
 


Nieuw: Aanbeveling Model Vaststellingsovereenkomst Veel letselschades worden op enig moment definitief geregeld door middel van een vaststellingsovereenkomst (VSO), met daarin al dan niet een belastinggarantie verdisconteerd. Het zijn vooral aansprakelijkheidsverzekeraars die een VSO opstellen. Veel verzekeraars hanteren daarbij hun eigen tekst. Voor belangenbehartigers betekent die verscheidenheid aan teksten extra werk om de inhoudelijke juistheid te toetsen.


Om onnodige discussies over de tekst en/of de inhoud van VSO’s te voorkomen, is vanuit de letselschadebranche aan het PIV het verzoek gedaan om na te denken over een standaard vaststellingsovereenkomst. Na een eerste voorzet van de Technische Commissie van het PIV, heeft de Werkgroep Normering het proces om tot een dergelijke aanbeveling te komen verder opgepakt. In december 2017 is het Platformoverleg van De Letselschade Raad akkoord gegaan met het voorgelegde concept. Dit heeft geresulteerd in de volgende VSO’sDonderdag 22 november 2018: reserveer de datum!


De Letselschade Raadsdag vindt plaats op donderdag 22 november 2018. De locatie en het programma zijn nog niet bekend. Noteert u nu wel alvast de datum in uw agenda!
Terugblik op de Raadsdag 2017


GOMA 2.0: een update
 


Met het oog op herziening van de GOMA, hebben De Letselschade Raad en de Permanente Commissie GOMA in 2015 en 2016 een brede consultatie gehouden door middel van een flink aantal expertmeetings. Vertegenwoordigers van diverse beroepsgroepen hebben input gegeven voor een eerste concept.
In 2017 is een schrijfgroep bestaande uit prof. Arno Akkermans (VU Amsterdam), Jørgen Simons (advocaat) en Berber Laarman (docent-onderzoeker VU Amsterdam) van start gegaan met het schrijven van een raamwerk voor een nieuwe gedragscode. Naast de input en opbrengsten vanuit de expertmeetings is ook het nieuwe wettelijke kader waarbinnen de gedragscode moet opereren (de Wkkgz) een belangrijke inspiratiebron.
Inmiddels is dat raamwerk (met globaal ook al de nodige inhoudelijke richtingen) aan de leden van de PC GOMA voorgelegd, zodat zij hun achterban kunnen consulteren over de vraag of zij zich in de ingeslagen weg voldoende kunnen vinden.
De huidige conceptteksten zijn echter nog niet voldoende compleet voor een zinvolle openbare consultatie. Zodra dat naar het oordeel van de PC GOMA wél het geval is, zal het concept van de nieuwe GOMA uiteraard breder verspreid worden. Medio 2018 staan een of meerdere consultatiebijeenkomsten gepland ter bespreking van het concept. Data zijn nog niet bekend.
De PC GOMA streeft ernaar om eind 2018 een volledige versie van de nieuwe GOMA te kunnen presenteren.
Lees meer


Medische machtigingen aangepast


Naar aanleiding van signalen dat veel medisch adviseurs niet willen meewerken aan het verstrekken van expertise rapporten aan schadebehandelaars, mogelijk vanwege angst voor een tuchtklacht, hebben mr. dr. Annelies Wilken en prof. mr. Arno Akkermans een passage opgesteld om toe te voegen aan de medische machtiging en de toelichting daarop. De toelichting beoogt een einde te maken aan de discussie over de vraag of de schadebehandelaar van de verzekeraar inzage heeft in rapporten van de onafhankelijke deskundige.
 
In december 2017 heeft het Platformoverleg de aanpassing van deze documenten goedgekeurd. Verdere consultatie is niet noodzakelijk, nu de ontwerpen ook deel zullen gaan uitmaken van de herziene GOMA en in dat kader worden meegenomen ter consultatie.
Medische volmacht
Gerichte medische machtiging
 
Nieuwe passage in de toelichting op de medische machtiging en medische volmacht bij medische expertise
Soms kan het nodig zijn om – naast de medisch adviseur(s) – een onafhankelijk medische deskundige in te schakelen. Door ondertekening van dit machtigingsformulier geeft u eveneens toestemming voor het verstrekken van het rapport van een gezamenlijke expertise aan de medische adviseur(s), uw eventuele belangenbehartiger en de schadebehandelaar van de verzekeraar. Deze toestemming doet niet af aan uw recht het rapport eventueel te blokkeren alvorens het aan derden wordt verstrekt. 
 

Werkgroep Zorgschade


De Handreiking Zorgschade is inmiddels in werking getreden. Zowel de werkgroepleden als projectleiders Erwin Audenaerde en Linda Renders, houden zich momenteel bezig met het verder ontwikkelen van de Handreiking. Professionalisering en kwaliteitsborging hoort hierbij. Hieronder vindt u een overzicht van de lopende activiteiten:
Actualisering Wet- en regelgeving op de website.
Startbijeenkomst voor zorgdeskundigen op 21 februari aanstaande. De bedoeling is om meerdere bijeenkomsten per jaar te organiseren. Daarover worden op de 1e bijeenkomst afspraken gemaakt. Op de agenda staan in ieder geval de volgende punten:
Afstemming van het definitiekader van de Handreiking. De werkgroep streeft naar uniformiteit. Daarvoor is nader overleg en nadere afstemming noodzakelijk;
Opstellen en publicatie van de toegezegde best practices;
Afspraken maken over het actueel houden van de wet- en regelgeving;
Organiseren en inkleden van intervisie;
Bijeenkomst van de werkgroepen zorgschade én financiële paragraaf later dit voorjaar.
Organisatie van een (mini) congres in het najaar 2018 over de Handreiking over de volgende onderwerpen:
        a. Financiële paragraaf;
        b. Bespreken best practices;
        c. Bespreken van relevante wet- en regelgeving;
        d. Stand van zaken en ervaringen met het werken met de Handreiking Zorgschade. 


Gedragscode Behandeling Beroepsziekten


Op 15 januari 2018 heeft het Ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid definitief groen licht aan De Letselschade Raad gegeven voor het ontwikkelen van een Gedragscode Behandeling Beroepsziekten. De Letselschade Raad is in de zomer van 2017 door voornoemd ministerie benaderd om een projectvoorstel tot het ontwikkelen van een gedragscode voor de afhandeling van claims bij beroepsziekten te doen. In overleg en samenwerking met de relevante partijen in de letselschadebranche zal de Raad een dergelijke gedragscode tot stand brengen. 
 
Waarom een nieuwe gedragscode? 

Cursusreeks Aansprakelijkheid in Medische zaken  


Ook in 2018 organiseert Studiecentrum Kerckebosch, in samenwerking met De Letselschade Raad, de cursusreeks Aansprakelijkheid in Medische zaken. De 3 modules vinden plaats op 1, 15 en 29 november in het Van der Valk hotel te Breukelen. Docent is mr.dr. Rolinka Wijne, universitair docent Gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
 
 
Register Letselschade: actualiteiten  


Op 1 januari 2017 zijn de registers van De Letselschade Raad en het Keurmerk samengevoegd tot één nieuw register, het Register Letselschade. Ingeschrevenen in het Register Letselschade leven de kwaliteitseisen na die de branche gezamenlijk heeft opgesteld. Tijdens self assessments en audits laten deze organisaties zich periodiek door een onafhankelijk auditbureau toetsen op de kwaliteit van dienstverlening.
 
Ingeschrevenen in het Register Letselschade mogen het logo van het Register op hun website en overige communicatiemiddelen vermelden. Door vermelding van dit logo en door te linken naar het Register Letselschade, dragen ingeschrevenen in het Register bij aan het vergroten van de vindbaarheid van hun organisatie. Het 'spechtlogo' van het voormalig Keurmerk Letselschade bestaat niet meer en dient dan ook van de website verwijderd te worden.
Reglementen
Een van de kerntaken van de Commissie Register Letselschade is het ontwikkelen van nieuwe Reglementen voor inschrijving in het Register Letselschade. Door diverse omstandigheden die met de samenvoeging van de Registers te maken hebben, heeft de ontwikkeling van die reglementen helaas aanzienlijke vertraging opgelopen. In het laatste kwartaal van 2017 heeft de Commissie echter een forse inhaalslag gemaakt. Als uitgangspunt voor de nieuwe reglementen is het reglement van het voormalig Keurmerk Letselschade (SKL) genomen. Dit reglement wordt thans per beroepsgroep aangepast. Het streven is om de nieuwe reglementen in het tweede kwartaal van 2018 te kunnen opleveren.
 
Self Assessments
In oktober 2017 is de jaarlijkse self assessment ronde weer gestart. Inmiddels heeft ruim 95% van alle ingeschrevenen het self assesment ingevuld en teruggestuurd. De auditors constateren een zeer goede kwaliteit van respons. Helaas hebben enkele organisaties besloten zich uit te schrijven uit het Register. De Letselschade Raad betreurt, maar respecteert deze keuze en hoopt deze organisaties in de toekomst weer te mogen verwelkomen.
 
Bezoekaudits
In 2018 zullen er bijna 50 bezoek audits gaan plaatsvinden. Tijdens de bezoekaudits krijgen ingeschreven organisaties de gelegenheid om te laten zien hoe zij de kwaliteitseisen die onder andere uit de GBL, GOMA en het voormalige Keurmerk Letselschade volgen, in hun organisatie hebben geïmplementeerd.
 
Aan de hand van zowel individuele gesprekken, groepsinterviews alsmede dossiertoetsing, vormt de auditor zich een beeld van de kwaliteit van de organisatie. Eventuele afwijkingen komen ter sprake. Organisaties krijgen tevens advies hoe zij hun dienstverlening nog meer kunnen verbeteren. Uiteraard worden hierbij te allen tijde de privacyregels in acht genomen. Zo krijgt de auditor nooit het dossier te lezen maar vraagt hij de medewerker van de bezochte organisatie om voor te lezen uit het dossier, zonder vermelding van persoonsgegevens.
De audits zijn dan ook vooral bedoeld als stimulans en aanmoediging om de kwaliteit van de branche te verhogen. Achteraf kijken de meeste bezochte organisaties terug op een intensieve, positieve en leerzame dag.
 
QUOTES:
“De bezoekaudit vond ik erg leerzaam. Het was een intensieve dag maar het is me reuze meegevallen!”
 
“Voor mij is de bezoekaudit een mooi moment om te laten zien op welke manier wij onze dienstverlening zo goed mogelijk proberen te laten aansluiten op de gedragsregels en andere kwaliteitseisen”
 
“Het is altijd goed om kwaliteit te blijven nastreven. Aan de punten die de auditor ter verdere verbetering voorstelde, heb ik veel gehad”
 
 
 


Denktank Smartengeld opgeheven


In december 2017 heeft het Platformoverleg van De Letselschade Raad heeft besloten om de Denktank Smartengeld op te heffen. Eerder slaagde de Werkgroep Smartengeld er niet in om een oplossing te vinden voor de veel gehoorde opvatting in de branche dat de smartengeldvergoedingen in Nederland te laag zijn en dat de wijze van vaststellen niet transparant is. Helaas heeft ook de daaropvolgende Denktank Smartengeld niet tot een oplossing kunnen komen. De visies van de verschillende relevante marktpartijen blijken helaas te onverenigbaar met elkaar.  
 
De hoogte en wijze van vaststelling van smartengeldvergoedingen in Nederland staat al jarenlang ter discussie. De rechtspraak is op dit punt weinig richtinggevend en beperkt zich veelal tot algemene richtlijnen. De enige bron van informatie is het Smartengeldboek, uitgegeven door de ANWB, dat een overzicht geeft van bedragen die in het verleden door rechters toegewezen zijn.
 
Op de huidige stand van zaken bestaat al langere tijd brede kritiek: de vaststelling van smartengeld is in iedere concrete zaak een mogelijk punt van geschil omdat er veel ruimte is voor verschil van inzicht en er weinig houvast bestaat om daaruit voortvloeiende geschillen buiten rechte te beslechten.
Rechtshulpverleners hebben moeite om hun cliënten te voorspellen wat hun letsel ‘waard is’ en om aan hun cliënten uit te leggen waarom het uiteindelijk toegekende bedrag ‘passend is’. Daarnaast lijkt het huidige stelsel van vaststelling aan de hand van eerdere rechterlijke uitspraken een remmend effect te hebben op ontwikkeling van de omvang van het smartengeld.
 
Voorlopig zal De Letselschade Raad geen activiteiten op dit onderwerp meer initiëren. De Raad is alle deelnemers aan de Werkgroep en Denktank Smartengeld zeer dankbaar voor hun grote en vrijwillige betrokkenheid en inzet om tot een oplossing te komen. 

Bemiddelingsloket stopt
  


Met ingang van 1 januari 2018 heeft De Letselschade Raad ervoor gekozen zijn activiteiten op het gebied van letselschade met name op de professionele dienstverleners in de branche te richten. Als gevolg van deze keuze zal De Letselschade Raad niet meer bemiddelen in individuele klachten of geschillen. Ook de analyse van geschillen en het gezamenlijk zoeken naar passende oplossingen en geschiloplossers, valt vanaf heden niet meer onder de werkzaamheden van het Bureau van DLR.
 
De Letselschade Raad houdt zich op maatschappelijk, professioneel en procedureel niveau bezig met trends en ontwikkelingen op het gebied van letselschade. De Raad heeft hierbij een faciliterende en coördinerende rol voor professionals in de branche. Het behandelen van individuele klachten en vragen past niet meer bij dit nieuwe beleid.
Signaleringsfunctie:
Ter waarborging van de harmonieuze afwikkeling van letselschadezaken ontvangt het Bureau van De Letselschade Raad graag wel nog meldingen, signalen en klachten over het in strijd handelen met gedragscodes en richtlijnen. De Letselschade Raad behoudt daarmee dus wél zijn signaleringsfunctie. U kunt uw ervaringen over verzekeraars of belangenbehartigers melden op: contact@deletselschaderaad.nl.
Van voornoemde meldingen worden de signalen die voor De Letselschade Raad relevant zijn meegenomen bij het uitzetten van algemeen beleid en, waar mogelijk, het verbeteren van de afwikkeling van letselschadezaken.
Informatie op www.deletselschaderaad.nl:  
Voor algemene informatie over (wat te doen bij) letselschade kunnen slachtoffers van ongevallen en vermeende medische fouten terecht op onze website: https://deletselschaderaad.nl/slachtoffers/ . Hier leest u bijvoorbeeld welke stappen u kunt ondernemen na een ongeval of een vermeende foutieve medische handeling, of hoe u een deskundige en betrouwbare belangenbehartiger kunt vinden die u bij kan staan.
Deskundige belangenbehartiger:
Voor specifieke (inhoudelijke) vragen over uw zaak en uw mogelijkheden, verwijzen we u naar een deskundige belangenbehartiger. We benadrukken dat het beroep van letselschadebehandelaar niet wettelijk is beschermd. Kijkt u voor informatie over het vinden van een deskundig belangenbehartiger hier. In het Register Letselschade staan dienstverleners ingeschreven die zich aan de kwaliteitseisen opgesteld door De Letselschade Raad willen houden. Register Letselschade.


VU ontwikkelt 'screener' voor 'moeilijk objectiveerbare klachten'


Uit internationaal onderzoek blijkt dat van alle verkeersslachtoffers ongeveer 20% chronische, moeilijk objectiveerbare klachten ontwikkelt. Ook is uit de wetenschappelijke literatuur bekend dat er een verband bestaat tussen psychosociale factoren, zoals angst, depressie, een laag vertrouwen in het eigen herstel, een gevoel van onrechtvaardigheid en problematische omstandigheden en het ontwikkelen van chronische klachten.
Tot nu toe is er alleen onderzoek gedaan waarin die factoren los van elkaar werden onderzocht. Er bestaat echter nog geen onderzoek naar de combinatie van deze factoren. De onderzoekers van de VU willen juist die combinatie van factoren bestuderen. Zij hopen een screeningsinstrument te ontwikkelen waarmee in een vroeg stadium vastgesteld kan worden of een verkeersslachtoffer een verhoogde kans heeft op chronische moeilijk objectiveerbare klachten. Er bestaat dan ook goede hoop dat dit inderdaad mogelijk zal blijken.
 
Onderzoeksbeschrijving
 
Contact
De Letselschade Raad
Postbus 93309
2509 AH Den Haag
info@deletselschaderaad.nl
Uitschrijven voor deze nieuwsbrief

Deletselschaderaad.nl

Categorieën: Advocaten
Leeftijd: 14 t/m 18 jaar 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018