Schipper Prinsjesdag special 2017

1 jaar geleden


Text only:

Prinsjesdag special 2017
Bekijk de online versie van dit bericht.Accountants

»

Fiscaal

»

Corporate Finance

»

Pensioen

»

Personeel & Organisatie

Beknopt overzicht fiscale maatregelen
Prinsjesdag 2017
Zoals ieder jaar is gisteren op Prinsjesdag het Belastingplan door de regering gepubliceerd. Maar zoals eveneens werd verwacht, heeft dit niet veel om het lijf vanwege de demissionaire status van het kabinet. Het lag dan ook niet voor de hand dat er ingrijpende maatregelen worden getroffen. Deze voorspelling is uitgekomen. Het Belastingplan wordt door het kabinet zelf al ‘beleidsarm’ genoemd. Toch worden er diverse zaken vanuit rechtspraak en vanuit internationale ontwikkelingen in de wet vastgelegd, waarover wij u graag informeren. 
In deze special worden de belangrijkste wijzigingen voor ondernemers en particulieren vermeld. Tevens hebben we een aantal maatregelen opgenomen die reeds via eerdere wetsvoorstellen zijn geregeld, maar die pas (deels) op 1 januari 2018 in werking treden. Vanwege de beperkte omvang van het Belastingplan 2018, hebben we eerst plaats ingeruimd voor zaken die (nog) niet in het Belastingplan 2018 worden geregeld, terwijl ze wel min of meer werden verwacht (of gehoopt). Deze onderwerpen bieden dus nog mogelijkheden om fiscale kansen te benutten! 
 
We hebben de onderwerpen verdeeld in diverse categorieën:
1. Welke maatregelen zijn (nog) niet getroffen (en bieden dus nog kansen!)?
2. Belastingheffing in privé
3. Belastingheffing van ondernemers (algemeen)
4. Belastingheffing van bv's, nv's en coöperaties
5. Overige maatregelen
U kunt op het door u gewenste thema klikken, waarna u direct bij dat onderdeel terechtkomt.
1. Welke maatregelen zijn (nog) niet getroffen (en bieden dus nog kansen!)?
Algehele belastingherziening
Al jaren wordt gesproken over een totale herziening van het belastingstelsel (met name de inkomstenbelasting). Uiteraard is dit voorbehouden aan een nieuw kabinet, maar in dit Belastingplan duidt werkelijk helemaal niets op een nieuw stelsel. Afwachten dus nog.
Wet over het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) 
Deze wet had in juni 2017 al in werking moeten treden. Hiermee zouden van veel ondernemingen bekend moeten worden gemaakt welke personen minstens 25% rechthebbende zijn van het vermogen. Tot op heden heeft alleen een concept-wetsvoorstel voor consultatie ter inzage gelegen, waarin bovendien nog veel onduidelijkheden zaten. In december wordt het definitieve wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Beoogde inwerkingtreding van het register is voorzien voor medio 2018.
Maatregelen tegen een Spaargeld bv en OFGR
Het is een aantal politieke partijen een doorn in het oog dat mensen met enig of veel vermogen belastingheffing in box 3 kunnen ontlopen door het vermogen onder te brengen in box 2 door middel van een zogenaamde Spaargeld bv of Open fonds voor Gemene Rekening (OFGR). Ook in de media is de afgelopen periode hiervoor de nodige aandacht geweest.
De dag voor Prinsjesdag heeft het Ministerie van Financiën echter in duidelijke antwoorden op Kamervragen al aangegeven dat er niets mis is met de Spaargeld bv en OFGR. Oprichting ervan voor het einde van die jaar kan direct een besparing opleveren over het jaar 2018.
Wet DBA
Deze wet is in mei 2016 in werking getreden, grofweg als vervanging van de VAR-beschikkingen. Er zou in plaats van de VAR’s gewerkt moeten worden met vooraf door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten. Sinds de invoering is er echter veel onduidelijkheid en zijn veel partijen terughoudend met het inhuren van zelfstandigen. Tot 1 juli 2018 zal de Belastingdienst niet handhavend optreden, maar stiekem was er gehoopt op een stap in een oplossingsrichting. Helaas, ook daarvoor is het nieuwe kabinet aan zet.
Btw-herziening op kostbare diensten
De btw op kostbare diensten (zoals verbouwingen aan panden) is aftrekbaar naar gelang van het gebruik van het pand in het jaar na afronding van de kostbare dienst. Er hangt een wetsvoorstel in de lucht om voor de aftrekbaarheid het gebruik meerdere jaren te volgen. Toch zit dit wetsvoorstel niet in het Belastingplan 2018, maar dit is volgens velen slechts uitstel van executie. Desalniettemin kan het lonen een kostbare dienst nog dit jaar af te nemen, indien het gebruik de komende jaren meer onbelast wordt.
Versobering van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de schenk- en erfbelasting
De schenk- en erfbelasting kent een zeer ruime faciliteit voor het overdragen van een onderneming. Grofweg de eerste miljoen euro aan waarde is vrijgesteld, net zoals 83% van het meerdere. Bij overdracht aan kinderen zal maximaal 20% van 17%, aldus 3,4% belasting worden geheven over de waarde van de onderneming.
Lees verder » 
2. Belastingheffing in privé
Pleegkinderen tot 27 jaar geen fiscaal partner meer voor inkomstenbelasting en toeslagen
Een aantal jaar geleden is het partnerbegrip ingrijpend gewijzigd voor ongehuwd samenwonenden. Een ouder en een kind kunnen onder voorwaarden fiscale partners zijn als het kind ouder is dan 27 jaar en hij of zij onder andere op hetzelfde adres staat ingeschreven als de ouder. Als voor een pleegkind een pleegzorgvergoeding wordt of werd ontvangen, geldt het pleegkind niet als kind in deze regeling.   
Lees verder »
Voor toeslagen geen last meer van gestegen inkomen ex-partner na verbreking partnerschap
Bij toeslagpartners wordt het recht op toeslagen berekend op basis van het gezamenlijke inkomen. Het jaarinkomen is daarbij doorslaggevend. Als het partnerschap in het jaar verbreekt, geldt toch het jaarinkomen als uitgangspunt. Stijgingen in het inkomen nadat het partnerschap is verbroken, tellen dus ook mee. Dat wordt als onredelijk ervaren. Als het inkomen van de ex-partner na verbreking van het partnerschap 10% of meer stijgt, hoeft daarmee geen rekening te worden gehouden. Daarvoor moet wel een verzoek worden gedaan bij de Belastingdienst Toeslagen.
Einde mogelijkheid om binnen twee jaar boetevrij in te keren voor verzwegen inkomen en vermogen
Indien inkomen of vermogen door grove schuld of opzet niet wordt opgegeven in de aangifte inkomstenbelasting, is het mogelijk hierop vrijwillig terug te komen. Als u dat binnen twee jaar na de foute aangifte doet, zal daarbij nu nog geen boete worden opgelegd. Dat wordt de inkeerregeling genoemd. Voorheen was de inkeerregeling veel ruimer en kon zelfs voor alle jaren boetevrij worden ingekeerd.
Lees verder » 
Multiplier voor aftrek van giften aan culturele instelling blijft gehandhaafd in 2018
Giften aan goede doelen met een zogenaamde ANBI-status zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit betreft giften die gezamenlijk meer dan 1% en minder dan 10% van het verzamelinkomen bedragen. Sinds enkele jaren mag het bedrag aan giften aan culturele instelling worden verhoogd met 50%, waarbij de verhoging maximaal € 2.500 bedraagt.
Lees verder » 
Duidelijkheid over gevolgen voor schenk- en erfbelasting bij aangaan of wijziging huwelijkse voorwaarden of sluiten van notarieel samenlevingscontract
De gevolgen voor schenk- of erfbelasting bij het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden voor of tijdens het huwelijk zijn niet altijd duidelijk. Datzelfde geldt voor het sluiten van een notarieel samenlevingscontract of het aangaan/wijzigen van voorwaarden bij een geregistreerd partnerschap. Door een wetswijziging wordt hierin nu meer duidelijkheid gecreëerd. 
Lees verder » 
Verhoging pensioenleeftijd naar 68 jaar
De afgelopen jaren is zowel de pensioenleeftijd als de AOW-gerechtigde leeftijd in stapjes verhoogd, waarbij de verhoging niet synchroon loopt. Verdere verhoging hiervan is gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. De pensioenleeftijd wordt per 1 januari 2018 verhoogd tot 68 jaar. 
Lees verder » 
3. Belastingheffing van ondernemers (algemeen)
Verlaging percentage Energie-Investeringsaftrek
Ondernemers die investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen die voorkomen op de zogenaamde Energielijst, komen onder voorwaarden in aanmerking voor Energie-Investeringsaftrek. Deze wordt ter dekking van andere maatregelen voor dit percentage per 1 januari 2018 met 0,5 procentpunt verlaagd tot 54,5%. 
Lees verder » 
Aanpassing definitie geneesmiddelen voor toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6%
In Nederland bedraagt het verlaagde btw-tarief 6%. Dit is van toepassing op primaire levensbehoeftes waaronder geneesmiddelen. De definitie van wat een geneesmiddel is, is het afgelopen jaar onderwerp geweest van de rechtszaak. De Hoge Raad heeft daarin beslist dat onder andere tandpasta en zonnebrandcrème ook onder de definitie kunnen vallen. Die producten zijn daarom niet belast met 21% maar met 6%.
Lees verder » 
Multiplier voor aftrek van giften aan culturele instelling blijft gehandhaafd in 2018
Giften aan goede doelen met een zogenaamde ANBI-status zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De giften zijn aftrekbaar tot maximaal 50% van de winst van de bv of nv, met aan absoluut maximum van € 100.000. Sinds enkele jaren mag het bedrag aan giften aan culturele instelling worden verhoogd met 50%, waarbij de verhoging maximaal € 2.500 bedraagt. Deze zogenaamde multiplier zou aanvankelijk tot en met 2017 gelden, maar de regeling is met (minimaal) een jaar verlengd.
De btw-vrijstelling voor de landbouw komt te vervallen
Het was een jaar geleden al aangekondigd, maar het wetsvoorstel ligt er nu echt. Vanaf 2018 kunnen landbouwers er niet langer voor kiezen om buiten de btw te blijven. Tot eind 2017 kunnen landbouwers ervoor kiezen buiten de btw te blijven, waardoor zij ook de voorbelasting niet kunnen terugvragen. Vanaf 2018 moeten landbouwers de btw-regels toepassen, net als alle andere ondernemers voor de omzetbelasting.
Lees verder » 
Nieuwe regels voor subsidie voor werknemers met lage lonen en bijzondere doelgroepen
In het Belastingplan 2016 (uit september 2015) zijn nieuwe regels geïntroduceerd die werkgevers een steuntje in de rug moeten bieden bij het aannemen van bijzondere groepen werknemers. Per 1 januari 2017 is al een subsidie voor het in dienst nemen van werknemers met een salaris van maximaal 125% van het minimumloon in werking getreden. De eerste uitbetaling daarvan zal medio 2018 plaatsvinden.
Lees verder » 
De premie werkgeversheffing voor de Zorgverzekeringswet stijgt flink
Voor ‘normale’ werknemers is de werkgever een werkgeversheffing Zvw verschuldigd. In 2017 bedraagt die nog 6,65%, maar volgend jaar zal die stijgen naar 6,9%. De stijging is nodig omdat meer mensen een Zvw-uitkering krijgen en de uitkeringen moeten worden gedekt vanuit de premies.
In gevallen waarin niet de werkgever opdraait voor de heffing maar de werkende zelf, zal de premie in 2018 stijgen naar 5,65% (2017: 5,4%). Dit is van toepassing op zelfstandige ondernemers, dga’s, ontvangers van bedrijfspensioen en alimentatieontvangers (tenzij alimentatie al werd ontvangen vóór 2006).
4. Belastingheffing van bv's, nv's en coöperaties
Het tariefopstapje van 20% geldt over een groter deel van de winst
Tot en met 2017 is de eerste € 200.000 aan winst belast met 20% vennootschapsbelasting. Dat wordt het tariefopstapje genoemd. Het meerdere is belast tegen 25%. Het tariefopstapje wordt gefaseerd verhoogd:
Per 1 januari 2018 naar € 250.000
Per 1 januari 2020 naar € 300.000
Per 1 januari 2021 naar € 350.000
Verruiming en beperking van de inhoudingsvrijstelling voor dividendbelasting
Als nv’s en bv’s dividend uitkeren, moet daarop in beginsel 15% dividendbelasting worden ingehouden. Er geldt echter een vrijstelling indien de ontvanger het dividend vrijgesteld ontvangt onder de deelnemingsvrijstelling. Datzelfde geldt als de aandeelhouder een in de EU gevestigde vennootschap is die in dezelfde situatie verkeert als de deelnemingsvrijstelling. Voor coöperaties geldt in beginsel een algehele inhoudingsvrijstelling, tenzij sprake is van misbruik. De verschillende situaties voor nv’s en bv’s enerzijds en coöperaties anderzijds worden nu gelijkgetrokken.
Lees verder »
Multiplier voor aftrek van giften aan culturele instelling blijft gehandhaafd in 2018
Giften aan goede doelen met een zogenaamde ANBI-status zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De giften zijn aftrekbaar tot maximaal 50% van de winst van de bv of nv, met een absoluut maximum van € 100.000. Sinds enkele jaren mag het bedrag aan giften aan culturele instelling worden verhoogd met 50%, waarbij de verhoging maximaal € 2.500 bedraagt. Deze zogenaamde multiplier zou aanvankelijk tot en met 2017 gelden, maar de regeling is met (minimaal) een jaar verlengd.
 
5. Overige maatregelen
Verhoging en verlaging van het tarief voor de kansspelbelasting
Wint u een prijs in een kansspel? Dan bent u daarover meestal kansspelbelasting verschuldigd. Indien die in mindering komt op de prijs en dus door u wordt betaald, bedraagt deze thans nog 29%. Dit wordt in 2018 verhoogd naar 30,1% en zeer waarschijnlijk per 2019 weer verlaagd naar 29%. Dit heeft te maken met de invoering van nieuwe wettelijke regels omtrent kansspelen via internet. 
Wijziging verhuurderheffing
Per 2018 treden wijzigingen in werking in de verhuurderheffing. Die heffing is verschuldigd indien een eigenaar meer dan 10 woningen in de sociale huursector in bezit heeft. De eigenaar kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn. Over de eerste 10 woningen is geen verhuurderheffing verschuldigd. De vrijstelling is inmiddels gewijzigd in 50 woningen, waardoor minder eigenaren hiermee worden geconfronteerd. Vanaf 2018 zal het tarief 0,591% bedragen van het aantal woningen boven de 50 maal de gemiddelde WOZ-waarde van de woningen.
Meer weten?
Heeft u vragen over deze onderwerpen? Neem dan contact op met uw adviseur of stuur een e-mail naar info@schippergroep.nl.Accountants

»

Fiscaal

»

Corporate Finance

»

Pensioen

»

Personeel & Organisatie

 

Over Schipper


Nieuws


Vestigingen & Contact


Downloads


Links


Disclaimer© 2011 - 2017

Schipper Groep


Aanmelden

   |   

Voorkeuren aanpassen

   |   

Afmelden

schippergroep.nl

Categorieën: Belastingen Diensten | Vakmensen Financieel Raadgevend Zakelijke goederen
Leeftijd: 14 t/m 18 jaar 19 t/m 30 jaar 31 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder 7 t/m 13 jaar

Deel deze nieuwsbrief op

© 2018